Regulamin Klubu Powersource

 1. DEFINICJE
 • Ilekroć w niniejszym regulaminie występują następujące określenia, należy je rozumieć w sposób podany poniżej, o ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej:
 • Klub – Powersource prowadzony przez spółkę Powersource Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Kordeckiego 38, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem
  KRS 0000586824 oraz nr NIP 5361921296;
 • Członek Klubu – osoba korzystająca z Usług świadczonych przez Klub na podstawie umowy zawartej z Klubem w imieniu własnym lub na podstawie umowy zawartej z klubem na jej rzecz przez osobę trzecią;
 • Klient – osoba zawierająca umowę z Klubem o świadczenie usług określonych w ofercie Klubu w imieniu własnym lub na rzecz innego Członka Klubu;
 • Zajęcia – zajęcia prowadzone przez Klub, określone w odrębnej ofercie;
 • Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Klub jest jednostką promującą ruch i zdrowy, aktywny tryb życia, a także pro zdrowotność.
 • Klub świadczy usługi sportowo rekreacyjne, w szczególności w zakresie: zajęć na siłowni, doradztwa w zakresie treningu, odnowy biologicznej.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 • 2Klub świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług na czas określony, limitowany w zależności od rodzaju członkostwa określonego w umowie („Umowa”).
 1. CZŁONKOWIE KLUBU
 • Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą zawarcia Umowy na czas określony zawarty w umowie. Zawarcie Umowy następuje w dacie podpisania formularza członkowskiego i niniejszego Regulaminu w Klubie lub wyboru innej daty rozpoczęcia członkostwa oraz uiszczenia Opłaty Wpisowej.
 • W przypadku zawierania Umowy w okresie Przedsprzedaży, członkostwo powstaje w dacie rozpoczęcia świadczenia Usług przez Klub.
 • Niniejszy Regulamin wiąże również Członków Klubu, których członkostwo powstaje na mocy Umowy zawartej na ich rzecz poprzez osobę trzecią.
 • Uczestnikami zajęć mogą być osoby w wieku od 16 lat.
 • Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Klubem. Za Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Klient.
 • Każdy Członek Klubu otrzyma kartę członkowska. Przekazywanie karty osobom trzecim jest niedozwolone.
 • Członek Klubu jest zobowiązany do okazywania karty członkowskiej przy każdym wejściu do Klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wstęp, o ile nie okaże on karty członkowskiej lub dowodu osobistego.  Warunkiem korzystania z Usług jest opłacenie opłat za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem. W przypadku utraty karty członkowskiej, nowa karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym za opłatą zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.
 1. USŁUGI
 • Członek Klubu jest uprawniony do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz z innych Usług wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Regulaminie porządkowym Klubu oraz poszczególnych stref Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwwskazań do korzystania z poszczególnych Usług.
 • Członkowi Klubu nie przysługują wobec Klubu żadne roszczenia, jeżeli w wybranym przez Członka Klubu terminie niektóre z Usług lub przyrządów nie są dostępne z powodu korzystania z nich przez innych Członków.
 • W czasie korzystania z Usług, Członkowie Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego oraz odpowiedniego stroju.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Klubu i podanych do wiadomości Członków.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu nie może zgłaszać w stosunku do Klubu żadnych roszczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń, uczestnictwem w Zajęciach oraz korzystaniem z Usług oferowanych przez Klub.
 • Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu jak również używania środków odurzających lub o podobnym działaniu. Klub zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do korzystania z usług Klubu osobom, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • W przypadku jednorazowego korzystania z Klubu (jednorazowe wejście) Klient zobowiązany jest do pozostawienia w recepcji dokumentu z aktualnym zdjęciem na okres pobytu w Klubie.
 • Podczas pobytu w Klubie, Klient zobligowany jest do korzystania z ręcznika w trakcie treningu oraz posiadania butelki z wodą lub innym napojem wspomagającym organizm w trakcie treningu.
 • W szatniach, łazienkach oraz w strefie odnowy biologicznej Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego obuwia (np. klapki, japonki).
 1. PŁATNOŚĆ W KLUBIE
 • Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w cenniku.
 • Opłaty wnoszone są w formie jednorazowej opłaty członkowskiej  w sposób uzgodniony w Umowie, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia Usług, których dotyczą. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania jej w recepcji Klubu.
 • Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystywanych przez Członka, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka możliwości korzystania z Usług w dowolnie wybranym przez niego terminie, w ramach terminu, na jaki zawarto umowę. Niekorzystanie  w okresie obowiązywania umowy z Usług nie uprawnia Członka do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
 • Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z opłatą członkowską lub podał takie dane, które uniemożliwiły Klubowi pobieranie opłaty.
 • Opłaty mogą być regulowane gotówką lub przy pomocy kart płatniczych.
 • Podczas przedłużania umów członkowskich Klub może podwyższać cenę członkostwa o aktualnie obowiązujące zmiany inflacyjne.
 • Za zgubienie kluczyka do szafki lub karty członkowskiej pobierana jest opłata w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
 • Klub Powersource ma możliwość pobrania 30pln kaucji zwrotnej od Użytkownika karty Benefit, OKsystem, FitProfit dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe. W przypadku, gdy Użytkownik Multisport nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji, kaucja nie podlega zwrotowi.
 1. REZERWACJA ZAJĘĆ GRUPOWYCH
 • Rezerwacja zajęć jest możliwa maksymalnie z sześciodniowym wyprzedzeniem i  tylko w przypadku gdy są jeszcze wolne miejsca na dane zajęcia.
 • W przypadku rezerwacji zajęć popołudniowych prosimy zapisywać się najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku nie zebrania się min 4 osób zajęcia zostaną odwołane, a klienci którzy byli zapisani na listę zostaną poinformowani telefonicznie, sms-em bądź drogą mailowa najpóźniej 2 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć. Rezerwacje należy odwołać najpóźniej na 2 godziny przed godzina rozpoczęcia zajęć.
 • Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc bądź spóźnią się na zarezerwowane zajęcia będą wpuszczane na zajęcia według kolejności  przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na wybranych zajęciach.
 • Zajęcia nie odwołane terminowo lub nieobecność na zarezerwowanych zajęciach traktowane są jako wykorzystanie jednej wejściówki open:
  • Osoby posiadające karnety ilościowe tracą automatycznie jedno wejście z karnetu
  • Osoby posiadające karnety OPEN tracą automatycznie jeden dzień ważności karnetu
  • Osoby, które posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, FIT PROFIT, OK. SYSTEM, zostaną poproszone o zapłatę za nieodwołanie zajęć kaucji w wysokości 10zł przy kolejnej wizycie. W przypadku niezapłacenia kaucji Klient straci możliwość rezerwacji zajęć.
 1. ZOBOWIĄZANIA KLUBU
 • Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej, Klub zobowiązuje się do umożliwiania Członkowi Klubu korzystania w ramach jednorazowej opłaty wejściowej lub abonamentu w terminie określonym w abonamencie, w godzinach działania Klubu określonych w Regulaminie porządkowym z Zajęć oraz urządzeń Klubu.
 • Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-23:00, w soboty i niedziele 8:00-21:00. Klub ma prawo do zmian godzin działania Klubu, o czym poinformuje Członków. Zmiana godzin działania Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.
 • Klub ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia. Jeśli ilość Uczestników danych Zajęć jest mniejsza niż 4 ma prawo odwołać Zajęcia. Klub nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za Usługi w razie nieobecności Członka, za którą Klub nie odpowiada.
 • Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Członka w lokalu  bądź na terenie budynku, w którym świadczone są Usługi.
 • W dniach ustawowo wolnych od pracy Klub zastrzega sobie możliwość nieotwierania Klubu.
 • W celach zapewniania bezpieczeństwa Klubowiczów, na terenie Klubu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do Klientów, którzy nie stosują się do regulaminu i instrukcji. Klub gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności Członków Klubu.
 • Klub ma prawo do obciążenia Członków Klubu obowiązkiem pełnego pokrycia szkód wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z urządzeń, jak również zaleceń obsługi Klubu.
 • Parking Klubu jest niestrzeżony i Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam pojazdy.
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
 • Ponadto Członek Klubu ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w razie rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań.
 • Klub w każdym momencie zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważana jest za rozwiązaną z chwilą otrzymania przez Klienta lub Członka Klubu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy. W szczególności Klub uprawniony jest do rozwiązania Umowy w razie zaległości w jakichkolwiek płatnościach na rzecz Klubu.
 1. USTALENIA KOŃCOWE
 • Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Formularzem Członkowskim integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Klubem.
 • Regulamin dostępny jest na stałe w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Klubem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej.
 • Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora lub według miejsca świadczenia Usługi.
 • Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia aktywności przez Klub.